Gravitational Beauty
KHAYELITSHA COMMUNITY LAUNDRY by KNUT OTTO · #clothesdrying #community #urban #clotheslines #khayelitsha #street #laundry #beauty